I henhold til den nye lov om beskyttelse af personlige oplysninger gør vi dig opmærksom på at denne side benytter sig af cookies for at optimere din brugeroplevelse. Du skal trykke OK for at acceptere brug af cookies. OK

Log ind

Glemt password

Valuta

ØVRIG FINANS

vejr

Annonce

Ny kontrolpakke skal styrke selskabs- og regnskabskontrollen

26-08-2020

Ny kontrolpakke skal styrke selskabs- og regnskabskontrollen

Notat citeret og gengivet med tilladelse fra Advokat (H) Jacob Monberg,Mazanti-Andersen Korsø Jensen

Folketinget har i maj 2020 vedtaget et lovforslag, som indebærer ændringer af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love.

Loven er en såkaldt kontrolpakke, der har til formål at styrke selskabs- og regnskabskontrollen og derigennem give Erhvervsstyrelsen mere effektive muligheder for som kontrolmyndighed at sætte ind overfor økonomisk svindel og fremme et ansvarligt erhvervsliv. Kontrolpakken vil i sin helhed træde i kraft den 1. januar 2021.

Udover en kort præsentation af visse øvrige ændringer, sætter vi i artiklen her fokus på kontrolpakkens krav til selskabers opbevaring af selskabsdokumenter, da indførelsen af dette krav vil have praktisk betydning for alle selskaber
Kontrolpakkens øvrige tiltag

Kontrolpakken indeholder flere tiltag, som skal styrke selskabs- og regnskabskontrollen. I dette afsnit omtales en række udvalgte eksempler.

Skærpelser af regnskabskontrollen

Kontrolpakken indskærper blandt andet regnskabskontrollen ved at forpligte virksomheder, der i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32 har undladt at oplyse deres nettoomsætning i årsrapporten, til at indberette denne til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indsendelse af årsrapporten. Indberetningen, der er fortrolig og undtaget fra aktindsigt, skal bruges til at kontrollere, om virksomhederne aflægger årsrapport efter den korrekte regnskabsklasse.

Herudover giver kontrolpakken Erhvervsstyrelsen mulighed for at trække offentliggjorte årsrapporter tilbage, hvis årsrapporten lider af alvorlige fejl eller mangler.

Skærpelser af regnskabskontrollen

Kontrolpakken indeholder flere skærpelser af selskabskontrollen. For at bekæmpe brugen af såkaldte stråmænd indeholder kontrolpakken eksempelvis et krav om, at den registrerede selskabsledelse skal udgøres af personer, der faktisk fungerer som ledelsesmedlemmer.

Derudover indeholder kontrolpakken flere tiltag, der giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at kontrollere selskabers indberettede oplysninger, således at oplysningernes rigtighed sikres bedst muligt.

Vedtagelsen af kontrolpakken indebærer også, at der fremover ved kontante kapitalforhøjelser skal indsendes dokumentation for indbetaling af selskabskapitalen. Dette gælder allerede i dag ved kontant stiftelse af selskaber.

Pligt til opbevaring af selskabsdokumenter

Kontrolpakken pålægger det enkelte selskabs direktion at opbevare selskabsdokumenter på betryggende vis i mindst fem år fra udgangen af det regnskabsår, som dokumenterne vedrører. Opbevaringspligten har virkning for selskabsdokumenter, der udarbejdes i regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021eller senere.

Selskabsdokumenter

Kontrolpakken tilføjer en definition af ”selskabsdokumenter” til selskabslovens definitionsbestemmelse. Det fremgår heraf, at selskabsdokumenter er de dokumenter og bilag, som selskabet er forpligtet til at lade udarbejde i henhold til selskabsloven eller regler fastsat i medfør af selskabsloven.

Denne brede definition omfatter blandt andet stiftelsesdokument, vedtægter, forretningsorden, generalforsamlingsprotokollater, dokumentation vedrørende oplysninger om ejerforhold og dokumentation for indbetaling af selskabskapital. Da der som nævnt indføres krav om dokumentation for indbetaling af selskabskapital ved kontante kapitalforhøjelser, gælder opbevaringspligten i relation hertil både ved kontant stiftelse og ved kontante kapitalforhøjelser.

Da definitionen ikke begrænser sig til de dokumenter og bilag, som udarbejdes af selskabet, men omfatter alle dokumenter og bilag, som selskabet er forpligtet til at lade udarbejde, omfattes også dokumenter, der udarbejdes af eksempelvis revisor i henhold til selskabsloven. Dette omfatter eksempelvis en vurderingsberetning efter selskabslovens § 36.

Det er dog ikke alle dokumenter af relevans for selskabet, som omfattes af opbevaringspligten. Da dette alene gælder dokumenter og bilag, som selskabet er forpligtet til at lade udarbejde i henhold til selskabsloven eller regler fastsat i medfør af selskabsloven, omfattes eksempelvis opbevaring af regnskabsmateriale, der er omfattet af bogføringslovens krav, som udgangspunkt ikke.

Frivilligt udarbejdede dokumenter, der udarbejdes i tilknytning til selskabsretlige beslutninger, udgør også selskabsdokumenter omfattet af opbevaringspligten, idet de anses som bilag til de selskabsretlige beslutninger. Da oplysninger, vurderinger og lignende af regnskabsmæssig karakter ofte vil indgå som en del af beslutningsgrundlaget, når der skal træffes selskabsretlige beslutninger, vil disse dokumenter derved kunne blive omfattet af opbevaringspligten.

Øvrige dokumenter, der udarbejdes frivilligt, men som ikke indgår i selskabsretlige beslutninger, vil derimod ikke udgøre selskabsdokumenter og omfattes dermed ikke af opbevaringspligten.

Indholdet af opbevaringspligteN

Selskabsdokumenterne skal opbevares på en sådan måde, at de uden vanskeligheder kan gøres tilgængelige i Danmark for de offentlige myndigheder, som har ret til at få gjort dokumenterne tilgængelige for dem.

Selskabsdokumenterne kan opbevares elektronisk eller i papirform. Hvis dokumenterne ikke opbevares elektronisk, skal opbevaringen i papirform ske i Danmark. Dette skal sikre, at dokumenterne kan fremfindes inden for rimelig tid uanset valg af opbevaringsmetode. Opbevares selskabsdokumenterne elektronisk, er det værd at bemærke, at der i kontrolpakken ikke stilles krav til den fysiske placering af servere mv., der anvendes til den elektroniske opbevaring.

Opbevaringspligten skal også iagttages ved selskabets ophør, opløsning eller ændring i direktionen. I tilfælde af selskabets ophør pålægger kontrolpakken den senest registrerede direktion at sørge for, at selskabsdokumenterne fortsat opbevares i overensstemmelse med loven. Opløses selskabet ved skifterettens mellemkomst, kan skifteretten dog beslutte, at andre end den senest registrerede direktion skal opbevare selskabsdokumenterne. Fratræder selskabets direktion i andre tilfælde, skal medlemmerne af den fratrædende direktion sørge for, at selskabsdokumenterne for perioden frem til fratrædelsestidspunktet opbevares efter loven og overleveres i forbindelse med den nye direktions indtræden.

Sanktioner

I relation til opbevaringspligten skal man være opmærksom på, at både manglende og mangelfuld opbevaring af selskabsdokumenter kan straffes med bøde og i værste fald tvangsopløsning af selskabet.

Bøde udstedes som udgangspunkt til selskabet, men kan også udstedes til de ansvarlige personer i selskabet, såfremt disse forsætligt eller groft uagtsomt har medvirket til en overtrædelse, der ikke er af underordnet karakter.

Tvangsopløsning er som yderste sanktion reserveret til graverende tilfælde, hvor selskabet grundlæggende ikke har overholdt opbevaringspligten. Hvis selskabet har mulighed for at berigtige forholdet, kan selskabet blive meddelt en frist, inden selskabet oversendes til tvangsopløsning.

Ikrafttræden

Mens dele af kontrolpakken allerede er trådt i kraft den 1. juli 2020, træder flere dele af ontrolpakken, herunder dennes krav til selskabers opbevaring af selskabsdokumenter, i kraft den 1. januar 2021. Det er vores anbefaling, at selskabsledelsen allerede nu sætter sig ind i reglerne om opbevaringspligten og de øvrige tiltag i kontrolpakken.

Nyhed fra


Team EC
[javascript protected email address]
August Bournonvilles Passage 1
1055 København K
Tlf.:
CVR-nr:
Branche: Administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice

Der sker kun noget, hvis nogen handler

Citeret fra DanskErhverv.dk

en ny kampagne sætter Dansk Erhverv fokus på erhvervslivets handlekraft, og at vi som samfund står overfor en række udfordringer, der vil vende op og ned på vilkårene for det danske samfund, som vi kender det. Der er mange holdninger til, hvordan vi skal løse dem. Men der sker kun noget, hvis nogen handler. Og her kommer dansk erhvervsliv ind i billedet. Det er virksomheder, der kan skabe arbejdspladser, velstand og fremgang.

Læs mere her.

Read more

Energiforsyning og mangel pĂĄ samme

Energiforsyningssikkerhed bliver de kommende års tema for dansk erhvervsliv.

Danmark blev hårdt ramt af oliekrisen i 1973. Mange virksomheder og industrier blev udfordret.

I mange år derefter havde vi en solid overproduktion af energi, og kunne eksportere vores overskuds-gas fra Nordsøen.

Idag er vi afhængige af gas fra Rusland. Lidt diplomatiske udfordringer eller et teknisk driftsstop, hvad så?

Det er muligt vi bruger udtrykket grøn energi i Danmark. Men det passer jo ikke. En stor del af det vi forbruger er produceret på energi fra olie og kul i Kina og øvrige asiatiske lande.

Coronakrisen har tillige udfordret leveringssikkerhed, og skabt debat om nødvendigheden af hjemtagning af produktion.

Men hvor skal energien komme fra. Vindmøllerne snurre når vinden blæser. Det gør den jo ofte. Og vi kan jo løfte stor strømproduktion på vores kraftværker, som afbrænder biobrændsel, også kaldet træflis.

Den geopolitiske udvikling giver et billede af vi mangler strømkapacitet i Danmark.

De større europæiske industrilande kan skrue op for især kulkraften. Og den kan Danmark importere. Dog er det ikke miljøvenlig strøm.

De sidste par års voldsomt billige strøm kan blive afløst af voldsom dyr strøm. Efterspørgslen vil stige i hele Europa grundet øget industriproduktion. Og med en begrænset kapacitet vil priserne stige. - Altså, hvis du overhovedet kan få strøm.

Har du overvejet hvordan du sikrer din virksomheds energiforsyning, i fald Danmarks energiforsyning udfordres?

Read more

EKSPORTHĂ…NDBOGEN

Citeret fra DanskIndustri.dk

Eksporthåndbogen er salgsafdelingens opslagsværk, når der skal laves tilbud, og forsendelsesafdelingens "bibel", når varerne skal sendes. Guiden giver et væld af oplysninger indenfor eksportteknikområdet for næsten 190 lande, og den opdateres løbende.

Læs mere her.

Read more

Mug er blevet et kvalitetsstempel for fødevarer

MADKULTUR Forskere fra Københavns Universitet har undersøgt en række danskeres opfattelse af gode, sunde og sikre madvarer. Og her er mad, der mugner anset som mere naturlig end varer, der kan holde sig meget længe, lyder konklusionen. En opfattelse, der har ændret sig over de seneste år og måske vil ændre sig igen efter corona-krisen, mener forskere.

Læs mere her.

Read more

Har du afgifter til gode?

Citeret fra FDM. dk

Mange bilkøbere har penge til gode hos forhandlerne

Ankenævn for biler har givet et FDM-medlem medhold i, at han har penge til gode hos sin bilforhandler, der har indbetalt mindre registreringsafgift, end der stod på slutsedlen.

Læs mere her.

Read more

Enzymer skal omdanne plastaffald til kulstof

Citeret fra DTU.dk

Nye metoder udviklet på DTU Bioengineering har potentiale til at omdanne plastikaffald, så det kan anvendes som en ny kilde til kulstof.

De senere års lave oliepriser har medført, at de bioraffinaderier, som bl.a. skulle producere grøn energi af overskudsprodukter fra landbruget, har haft svært ved at konkurrere med den fossile energi, og derfor indføres industrien meget langsomt. Og så er spørgsmålet, hvad man gør, når man har brugt de sidste 12 år på at udvikle nye metoder til at få enzymer til at nedbryde biomasse hurtigere og mere effektivt.

Læs mere her.

Read more

Danske Medier er i en svær situation

På Christiansborg er man så småt ved at gøre klar til et nyt medieforlig. Medieforlig betyder her: Radio og tv. Men de andre medier blander sig også, som man så på Den Konservative Presseforenings mediekonference i Fællessalen.
 
Monsreglerne er i den grad uhensigtsmæssige og uigennemskuelige. Nogle betaler moms, andre ikke - og det selv om medierne kommer på samme platforme og med samme emnekreds. Adm. dirketør for GRACOM, Thomas Torp, kom med en række grelle eksempler. Fra Politisk side blev det givet håndslag på at se systemet igennem. Håndslaget kom både fra socialdemokratiets nye kultur- og medieordfører Kasper Sand Kjær og den konservative Birgitte Bergman.
 
Der var bred enighed om at den såkaldte public service-pulje havde gjort det godt. Det giver mulighed for at mindre produktionsselskaber kan få støtte til støøre fiktions og dokumentar-satsninger, når de arbejder sammen med en større tv-kanal. Den ordning var der ingen, der ville pille ved - ønskerne var snarere at den skulle vokse, da den har givet mange positive program-satsninger. Det diskuteredes mere, om man skulle reducere kravene til distributionskanalerne, da alle med den nye 5G-teknologi let kan etablere egen distributionsplatform i meget høj kvalitet.
 
Direktør Klaus Hansen redegjorde for FilmFyn store succes med produktioner på Fyn. Støttebeløbene havde betydet, at langt større produktioner var kommet til Fyn, og det havde givet en stor ekstra omsætning til lokale håndværkere, overnatningssteder og butikker i de områder, hvor filmene blev optaget. 
 
DR og TV 2 var begge lidt triste over måden nedlukningen var foregået på. Det vil ikke ske således en anden gang.
 
Journalistforbundets forbundsformand,  Tine Johansen, blev opfordret til at gøre en revision af offentlighedslovgivningen til et borgerforslag af formanden for Den Konservative Presseforening, Niels Jørgen Langkilde: "Der er et lille flertal af Socialdemokratiet og Venstre, som blokerer for mere indsigt i, hvad det offentlige - og navnlig regeringen - arbejder med. Vi er en af de mest lukkede demokratiske nationer, og det må bringes til ophør. Kun på den måde kan de mange offentlige svindelsager reduceres betydeligt."
 
Gennemgående for konferencen var den betydning, som udrulningen af 5G vil få. YouSees adm. direketør Jacob Mortensen vurderede, at vi blot ville få mere og hurtigere af det samme, men som det blev påpeget fra salen, så har YouSee allerede tabt titusinde af kunder ved at udelukke Discovery's kanaler fra deres net. 
Bevægelsen blad de yngre er klart at streaming tager over for det traditionelle flow-tv.
 
Artiklen er skrevet af Niels Jørgen Langkilde. 

Read more

Ejerlederne skaber bæredygtighed i provinsen

Coronakrisen har mange ansigter. Et af dem er det uheldige ved at stable folk for tæt i større byer. Dette kombineret med øget fokus på forsyningssikkerhed og hjemtagning af produktion af halv- og helfabrikata fra Asien, vil give provinsen i Danmark en stigning i salg af boliger og stigende erhvervsaktivitet.

Den såkaldte “Agenda 21”, defineret i FN i 1992, og i Danmark skrevet ind i planlovens § 36, handler om hensynet til bæredygtighed, når der skal sagsbehandles for nye lokalplaner.

Bæredygtighed har med Coronakrisen fået en ny betydning. Det bliver nødvendigt både at vende søgningen mod byerne om igen for at sprede folk lidt ud, ligesom de mindre lokale virksomheder får både grobund for hjemtagen produktion samt øget lokal udvikling.

Coronakrisens nedlukning for udrejse gav turistindustrien i provinsen et flot skub fremad, ligesom sidegevinsten var danskernes “aha-oplevelse” ved at komme rundt i landet.

De ejerledede virksomheder kan gribe mulighederne hurtigt og effektivt.

Det øgede fokus på det nære og lokale giver god grobund for bæredygtighed i den omvendte betragtning.

Folk vil ud på landet, og det fungerer bedst med lokale arbejdspladser.

Læs mere om Agenda 21 her.

Read more

Undskyld, vi har haft en fejl

Kære Erhvervscentrum bruger. 

vi har haft en fejl i de bagved liggende driftssystemer. Der har derfor været uregelmæssigheder i vores nyhedsmail, samt upload af billeder. 

Fejlen er nu rettet. 

undskyld

Erhverbscenteum.dk

Read more

Hvad betyder 5G for fremtiden?

Mange brancher er i overvejelser om hvad 5G kommer til at betyde. En konference den 31. august på Christiansborg sætter fokus på 5G-udrulningen og hvad den betyder for hele mediebilledet.

- Når vi har valgt dette fokus for årets mediekonference, så skyldes det, at alle bliver berørt af denne udrulning og de mange nye muligheder for hurtig distribution af store mængder dat, siger foreningens formand, Niels Jørgen Langkilde, fhv. MF

Læs konference program her.

Read more

Nye hybridbetonbiler gør den tunge trafik mere klimavenlig

Citeret fra DanskIndustei.dk

Betonleverandøren Unicon A/S har vovet springet og indkøbt to hybridbetonbiler, selv om de er markant dyrere for virksomheden. Det regnestykke skal der helst laves om på, mener DI.

Læs mere her.

Read more

Virksomheder skal ikke udbetale indefrosne feriepenge

Citeret fra DanskIndustei.dk

Regeringen har den 11. august 2020 fremsat et lovforslag om, at lønmodtagerne kan få udbetalt en del af de indefrosne feriepenge. Den nye lov får ingen betydning for virksomhedernes pligt til at opgøre og indberette de indefrosne feriepenge, ligesom den heller ikke ændrer på virksomhedernes mulighed for at beholde de indefrosne feriepenge i virksomheden.

Læs mere her.

Read more

Forum for genstart af dansk eksport

Citeret fra Erhvervsministeriet.dk

Regeringen og erhvervslivet vil hjælpe dansk eksport i coronakrisen.

For at hjælpe danske eksportvirksomheder har regeringen i samarbejde med erhvervslivet nedsat Forum for genstart af dansk eksport, der skal hjælpe danske berørte virksomheder igennem corona-krisen. Samtidig etablerer regeringen 8 genstartteams, som bidrager til forummet.

Læs mere her.

Read more

Danske Virksomheder sikrer Danmark

Citeret fra DanskIndustri.dk

Tak til alle jer, der holder Danmark i gang

Mens coronavirussen for alvor er ved at sætte sit aftryk verden over, kæmper mange danske virksomheder en vigtig kamp for at holde Danmark i gang. Dét bidrag må vi ikke undervurdere. De virksomheder og medarbejdere, der finder nye veje til at drive forretningen videre, bidrager nemlig til, at vores samfund kan hænge sammen. Det er det bedste, vi kan gøre lige nu, for at ruste os til fremtiden – så vi også fremover har et stærkt velfærdssamfund med sunde virksomheder og medarbejdere.

Læs mere her.

Read more

Ejerleder, opdag det ny Danmark

De fleste ejerledere har gennemskuet, at dette her bliver en alvorlig og dyb krise, der ikke er overstået på hverken 1 uge eller 1 måned. Men der er en hvis sammenhæng imellem, at både vores statsminister og nationalbankdirektør bemærker, at vi kommer hurtigt tilbage. Dette kombineret med vores statsminister har været åben og ærlig, og meddelt, at verden ikke ser ud på den anden side af krisen, som den vi kendte. Hverken for vores samhandelsrelationer med omverdenen og for den offentlige sektor.

Analysen er jo relativ simpel. Det er jo ikke kun omstændighederne for din virksomhed, der ændres. Det er for alle. Også udlandet.

Men Danmark var klar til krise. Vi havde en massiv opsparing og effektiviteten i top, da krisen satte ind. Der er mange lande der ikke tilnærmelsesvis har samme udgangspunkt. Derfor kommer vi forrest i bussen på turen ud af krisen.

Er du en af dem der sidder i en heldig sektor og har fået mere forretning af krisen, så kommer der også en anden dagligdag på den anden siden af krisen. Er dit grundlag smuldret, så er det det samme forhold. Ingen kender morgendagen før solen står op.

Men hvad kan vi så forvente.

Den lokale samhandel åbner først op. Turistsektoren, forlystelsesparkerne, bådeturen, ishuset på stranden og diverse forlystelser vil jo opleve en god sommersæson. Ikke fordi der kommer nogen turister udefra, men fordi danskerne er nød til at blive hjemme.

En stor mængde produktion fra Asien skal hjemtages. Både til Danmark og til Europa. Vi vil opleve en massiv industriel vækst på den anden sidde af denne krise.

Manglende varer på hylderne. Ja, det vil mange jo opleve som noget skidt, men vi ejerledere ser det jo som efterspørgsel og forretning.

Gør nu dig selv den tjeneste, at benytte lejligheden til at holde på kapital og ressourcer, og grib så mulighederne, når de dukker op.

Grib ikke ud efter de faldende knive, men saml mulighederne op, når du ser dem.

 

Read more

Ejerlederne vinder denne krise

Denne krise overleves og løftes af de danske ejerledede virksomheder. Store som små.

Finanskrisen , eller hvad man skal kalde konjunkturtilpasningen i perioden 2007-2012, blev vundet og løftet af de store konglomorater. Selskaberne fandt likviditet med enorme statstilskud, lange betalingsbetingelser overfor deres leverandører osv.

Denne krise er anerledesd. Anderledes, fordi det bliver de smidige, de små og de omstillingsparate, der overlever.

Verdenssamfundet er lukket ned. Kald det Corona, kald det, hvad du vil. Men faktum er, at supply chain og halv- og helfabrikata produceret i Asien falder sammen. Subsidierede forretninger i globale skalaer finansieret af eksportkreditter falder sammen.

Kina og Rusland har meddelt, at de rykker sammen som økonomisk region og udelukker “vesten”.

Imens verden er lukket ned i 2020, vil de store, de globale og de moderne managementdrevede virksomheder få uoverstigelige udfordringer.

Management i store virksomheder er loyale overfor deres løn og optionsprogrammer. Ikke, at der er noget galt i det, men når krisen kradser, er det ikke deres egne penge de taber, ligesom deres institutionelle investorer blot kommer med nogle flere penge. Det er jo heller ikke deres egne.

Men denne krise løses ikke af uansvarlig management, hvor det er pengene og kapitalens  størrelse, der vinder. Krisen overleves ved nærhed, ansvarlighed, lokal fundering og en flittighed, som dagligt kendetegner ejerledede virksomheder. Såvel store som små.

Ejerleder. Vær stolt, vær omstillingsparat og vær kreativ.

Denne krise overleves ikke ved at kunne regne, men ved at kunne regne den ud.

Read more

Ny regnskabsfrist

Citeret fra Erhvervsministeriet.dk

Regeringen udskyder fristen for virksomheders årsrapporter

Regeringen har besluttet, at fristen for indsendelse af virksomheders årsrapporter skal udskydes med tre måneder. Det sker efter ønske fra erhvervslivet og med Folketingets opbakning.

Læs mere her. 

Read more

Ejerledernes økonomiske konsekvens

Citeret fra DanskErhverv.dk

Uge 13: Økonomiske konsekvenser af corona-pandemien

Denne analyse  (uge 13)  er den anden corona-specifikke medlemsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv. Analysen giver et indblik i corona-pandemiens foreløbige konsekvenser for dansk erhvervsliv.

Læs mere her.

Read more

E-handel Boomer

Citeret fra DanskIndustri.dk

E-handel og hjemmesider tager fart under Corona-krisen

Mens fysiske butikker holder lukket, boomer e-handlen. PostNord leverer 30 l. flere pakker hjem til danskerne, og SimpleSite sælger stadig flere hjemmesider til virksomheder, der vil i gang med webshops.

Læs mere her.

Read more

Kære Ejerleder, du får en nemmere fremtid

Ejerledet virksomhed er et robust fundament for dansk erhvervsliv. Man skal nok have prøvet det selv, for at forstå hvad det betyder. 

Vi sagde farvel til:
For 14 dage siden, inden globaliseringen blev lukket ned, måtte ejerlederne finde sig i et;

  • Komplekst regelsæt, som afspejlede en verden, som ikke bar. 
  • Komplicerede udbudsregler.
  • Manglende finansieringsmuligheder i banker. 
  • Et regelsæt af svær fortolkning for at udbyde et kapitalprodukt til at understøtte sin virksomhed.
  • Et juridisk slaraffenland for advokater og rådgivere, som endte med Ejerlederne til sidst mistede troen på domstolenes bemyndigelse. 

Vi byder snart velkommen til en verden baseret på almindelig sund fornuft. Det kan jo være svært at se i skyggen af det mediebillede, vi ser i disse dage. Men faktum er, at de komplicerede regler for udlån er fjernet, dyngen af regler for almindelig drift er som forsvundet som dug for solen. Den subsidierede globalisering, hvor webshops med varer sendt fra Kina udkonkurrerede, stort set alt. 

 - Bemærk jer, det er altsammen slut. 

Vi siger velkommen til:
Som Ejerleder får du igen din frihed tilbage og omverdenens respekt, for den enorme indsats Ejerlederne lægger i dagligdagen. Den usunde konkurrence er slut. Den, hvor man dyrkede en dambrugslaks i Norge, transporterede den til Kina for filletering, for derefter at transportere den tilbage til Europa igen, for derefter at sælge den som ferskeøget laks. Forvent, det er slut. Det lokale, det nære og det driftige overlever. 

Europas politiske Union er nok at betragte som en politisk afviklingsforretning. Vi må dog håbe, at fællesmarkedet overlever. 

Som Ejerleder er du vant til at gennemføre en kompliceret dagligdag. Den bliver mindre kompliceret fremover. Brug disse dage her, imellem stop og start, til at betragte hvordan din forretning ser ud, hvis der er sund fornuft bag de roller og regler, omverdenen trækker  ned over hovedet på dig. 

Nyd friheden. Stå sammen. Stå stærkt. 

Read more

Nyheder